Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 5 vizitatori online.

Declaratii de avere si Declaratii de interese

Hotărâri- 2021

Hotărâri- 2020

Hotărâri- 2019

Hotărâri- 2018

Procese Verbale - Sedinta Consiliului Local 

PV - Proces Verbal

 

 

Primar: MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (UDMR)

Viceprimar și consilier local: KIRÁLY SZABOLCS (UDMR)

Secretar general: BALOGH ZITA

Consilieri local

BENEDEK ÁRPÁD (UDMR)

CZIRJÁK LEHEL (UDMR)

CSATA ETELE (UDMR)

CSIKI CSABA (UDMR)

DOMOKOS ÁRPÁD (UDMR)

GERGELY JÓZSEF (UDMR)

KORPOS LEVENTE (AMT)

KÖLLŐ CSABA (UDMR)

NAGY ERZSÉBET (AMT)

 PÉTER LÁSZLÓ (AMT)

SÁNDOR SZILVESZTER (UDMR)

SZÉKELY ÁLMOS SZILVESZTER (AMT)

 

Hotărâri- 2021

HCL 69/2021-  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Ciumani, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani

HCL 68/2021- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumurilor comunale 62 și  63 din comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

HCL 67/2021- privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Drum Comunal 61 între km 0+860  – km 3+824 , comuna Ciumani, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny

HCL 66/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie  al anului bugetar 2021

HCL 65/2021- privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul I al anului şcolar 2021 -2022

HCL 64/2021- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 63/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.49/2021 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local

HCL 62/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.22/2021 privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inlației de 2,6 %

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.  62 /2021

HCL 61/2021- privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr.38/2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată

HCL 60/2021- privind aprobarea înființării  ”Serviciului de asistență comunitară(SAC)” – cod serviciu social 8899 CZ-PN-V și aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare

Anexa la HCL nr.60/2021

HCL 59/2021- privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI pentru investiția propusă a fi realizată ”Consolidare, reabilitare, modernizare, extindere, dotare la Școala Primară Köllő Miklós, comuna Ciumani, județul Harghita

HCL 58/2021- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.48/2021 privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba

HCL 57/2021- privind concesionarea unui imobil – teren în suprafață de 87 mp, aparținând domeniului public al comunei Ciumani

HCL 56/2021- privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani, rectificată

Anexă la HCL nr.  56/2021 

HCL 55/2021- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”

HCL 54/2021- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 53/2021- privind înființarea separată a Compartimentului  asistență socială

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.53/2021.

Anexa nr. 2 la  HCL nr.  53  /2021.

HCL 52/2021- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi al investiţiei „Reabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 51/2021- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2021

Anexă   la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 51 /2021

HCL 50/2021- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 49/2021- privind aprobarea studiului de fundamentare pentru atestarea comunei Ciumani ca stațiune turistică de interes local

HCL 48/2021- privind aprobarea acordării despăgubirii pentru numitul Csata Csaba

HCL 47/2021- privind atribuirea de denumiri pentru străzile și piețele din comuna Ciumani

Anexă la HCL nr.47/2021

HCL 46/2021- privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 45/2021- privind aprobarea situației financiare al anului 2020 al SC GOSPOD SERV SRL Ciumani

Anexa nr. 2 la HCL nr. 45/2021

HCL 44/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2021 

HCL 43/2021-privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat

P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI

HCL 42/2021- pentru aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

Anexa 1 la HCL 42/2021

Anexa 2 la HCL 42/2021

HCL 41/2021- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2021

Anexa 1 la HCL 41/2021

HCL 40/2021- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2021 al comunei Ciumani

HCL 39/2021- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.27/2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021

HCL 38/2021- privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local, modificată 

Anexa la HCL 38/2021

HCL 37/2021- privind organizarea celei de al 22-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI 

HCL 36/2021- privind aprobarea regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Ciumani

Anexă la HCL nr.36/2021                             

HCL 35/2021- privind aprobare dării în administrare și exploatare  a canalului colector  a comunei Ciumani 

Anexa  la HCL nr. 35 /2021

HCL 34/2021- privind aprobarea înființării postului de natură contractuală asistent social la Serviciul Public de Asistență Socială

ANEXA nr.1 la HCL nr. 34 /2021.

Anexa nr. 2 la  HCL nr.  34/2021.

HCL 33/2021- Privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.6/2021 privind  aprobarea modificării Inventarului bunurilor ,care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr. 33 /2021

Anexa nr.2 la HCL nr. 33 /2021

HCL 32/2021- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2021

HCL 31/2021- privind aprobarea modificării Regulamentului de stimulare a  protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani 

HCL 30/2021- privind aprobarea  înființării pe baza OMAI nr.75/2019 a  Serviciului  voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani 

Anexa nr.1  la ROF SVSU al comunei Ciumani

Anexa nr.2  la ROF SVSU al comunei Ciumani

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  SERVICIULUI  VOLUNTAR  PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ   

HCL 29/2021- privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de S.C.AQUASERV MAROS SRL de la Comuna Ciumani 

HCL 28/2021- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2021

Anexa la HCL nr. 28/2021

HCL 27/2021- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2021

HCL 26/2021- privind  stabilirea  criteriilor de performanță pe anul 2021 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Comuna Ciumani și aprobarea Planului de acțiune pentru buna funcționare și dezvoltare a SPAC al comunei Ciumani pentru anii 2021-2024

Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2021   

ANEXA nr.2 la HCL nr.26/2021   

 HCL 25/2021- privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ciumani, în semestrul II al anului şcolar 2020 -2021 

HCL 24/2021- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2021 al comunei Ciumani

Anexa la HCL nr. 24/2021

HCL 23/2021- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

HCL 22/2021- privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inlației de 2,6 % 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 22  /2021

HCL 21/2021- privind aprobarea  normativului pe anul 2021 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr.21/2021

HCL 20/2021- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 19/2021- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2020 a comunei Ciumani

HCL 18/2021- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani 

ANEXA la HCL nr.18/2021

HCL 17/2021- privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 16/2021- privind aprobarea valorificării a 146,23 mc lemn

Anexă la HCL nr.16/30.martie 2021  

HCL 15/2021- privind aprobarea utilizării excedentului contului de execuție al bugetului local

HCL 14/2021- privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiect, inclusiv rectificarea bugetului proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA” 

HCL 13/2021-privind aprobarea înființării Centrului Local de Informare și Promovare Turistică din comuna Ciumani 

Anexa nr.1 la  HCL nr.   13 /2021

HCL 12/2021-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ciumani în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ciumani

HCL 11/2021-privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani 

Anexă la HCL nr.11/2021

HCL 10/2021- privind aprobarea modificării  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás 

Anexa la Hotărârea nr.10/2021

HCL 9/2021- privind aprobarea modificării organigramei și  statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 9 /2021

Anexa nr. 2 la  HCL nr. 9 /2021.

HCL 8/2021- privind reorganizarea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani

HCL 7/2021- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului anilor precedenți ale Comunei Ciumani pe anul 2021

HCL 6/2021- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor, care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr. 6 /2021

Anexa nr.2 la HCL nr.  6/2021

HCL 5/2021- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2021 

HCL 4/2021-privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2021

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.4/2021.

HCL 3/2021- privind aprobarea bugetul proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU ȘCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA” 

HCL 2/2021- privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea normală a mandatului de consilier local al domnului Szocs Csaba 

HCL 1/2021- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 din Comuna Ciumani

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 1/2021.


Hotărâri- 2020

HCL 73/2020- privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2021 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL 72/2020- privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 71/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 70/2020- privind aprobarea salariilor pe anul 2021 la Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) al comunei Ciumani 

Anexa la HCL nr.70  / 2020

HCL 69/2020- privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Ciumani

 Anexă   la HCL nr. 69 /22.decembrie 2020. 

HCL 68/2020- privind aprobarea modificării organigramei şi  statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.68 /2020.

Anexa nr.2 la  HCL nr. 68 /2020.

HCL 67/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 66/2020privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 65/2020-  privind modificarea Programului achiziţiilor publice  pe anul 2020 al comunei Ciumani

Anexa 65/2020

HCL 64/2020-privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comuni Ciumani nr.36/2020 privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani

HCL 63/2020- privind aprobarea Regulamentului modificat privind autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani

Anexa 63/2020

HCL 62/2020- privind aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare modificată al Consiliului Local al Comunei Ciumani

Melléklet 62/2020

HCL 61/2020- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021

Anexa 61/2020

HCL 60/2020- privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 20.11.2020 – 31.03.2022 

Anexa 60/2020 

HCL 59/2020- privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

HCL 58/2020-  privind aprobarea DALI al proiectului “Reabilitare captare, stație de tartare apă, comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL 57/2020- privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa 57/2020  

HCL 56/2020- privind aprobarea valorificării masei lemnoase doborâturi de vânt pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani 

HCL 55/2020- privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita- Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás 

Aenxa 55/2020

HCL 54/2020privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani

HCL 53/2020-  referitor la aprobarea notei de fundamentare și cerere de finanțare aferente proiectului ”ECHIPAMENTE IT PENTRU SCOALA DIN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA”

Anexă nr 1 la HCL 53

Anexa nr. 2 la HCL 53

HCL 52/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita 

HCL 51/2020-  privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 50/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie  al anului bugetar 2020 

HCL 49/2020- privind aprobarea modificării organigramei şi  statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

Anexă nr 1 la HCL 49

Anexa nr 2 la  HCL 49 

HCL 48/2020- privind aprobarea schimbării denumirii grădiniței nou construite din denumirea de Csalóka” în denumirea de  ”Bóbita”

HCL 47/2020-  privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă, la care au dreptul consilierii din cadrul Consiliului Local al comunei Ciumani

HCL 46/2020- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

al Consiliului Local al Comunei Ciumani 

Anexă la HCL  nr. 46

HCL 45/2020- privind constituirea comisiilor de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani

HCL 44/2020- privind alegerea viceprimarului Comunei Ciumani 

HCL 43/2020- privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

HCL 42/2020- privind modificarea Programului achiziţiilor publice  pe anul 2020 al comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 42/2020

HCL 41/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 40/2020- privind aprobarea modificării Actului constitutiv și al Statutului S.C.GOSPOD SERV SRL

HCL 39/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 38/2020-  privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie al anului bugetar 2020 Consiliul Local  Ciumani, 

HCL 37/2020- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.31/2020 privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani

HCL 36/2020-privind aprobarea nomenclaturii stradale al Comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr.36/2020

Anexa nr. 2 la HCL nr.36/2020

Anexa nr. 3 la HCL nr.36/2020

HCL 35/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

Anexe

HCL 34/2020- privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităților de comerț ambulant pe raza comunei Ciumani

ANEXĂ nr.1  LA REGULAMENTUL aprobat prin HCL nr.34/2020

Anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 34/2020

Anexă la HCL nr.34/2020

HCL 33/2020- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2019 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani 

HCL 32/2020- privind aprobarea documemtației cu propunere de alipire a

două terenuri aferente Grădiniței Csalóka, nou construite 

HCL 31/2020- privind înființarea Serviciului de iluminat public în comuna Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr. 31 /2020 

HCL 30/2020-  privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita“

Anexă la HCL nr. 30 /2020 

HCL 29/2020- privind avizarea modificărilor aduse Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare, organizat la nivel județean pentru localitățile membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita 

HCL 28/2020- privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SIMD Harghita în vederea exercitării votului 

HCL 27/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 26/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 25/2020- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli la 31 martie al anului bugetar 2020 

HCL 24/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 23/2020- privind aprobarea Regulamentului de stimulare a  protecției mediului și amenajării estetice edilitare a gospodăriilor din comuna Ciumani

 Anexă la HCL nr.23/2020

HCL 22/2020- privind aprobarea indexării  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inlației de 3,8 % 

HCL 21/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră  în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 20/2020- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea investiției “Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 19/2020- privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani

 ANEXĂ LA HCL NR.19/2020. 

ANEXA NR.  1 la Regulament

Anexa nr. 2 la regulament 

Anexa nr. 3 la regulament

HCL 18/2020- privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul comunei Ciumani pe anul 2020

 Anexă   la HCL al Consiliului Local Ciumani Nr. 18/2020 

HCL 17/2020- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările "Reabilitarea și dotarea Grădiniței Csalóka, Comuna Ciumani, Județul Harghita 

HCL 16/2020- privind aprobarea Regulamentului privind desfășuraeea  şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani pe timpul stării de urgență

Anexa nr.1 la HCL 16/2020

HCL 15/2020- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat general al Comunei Ciumani pe anul 2020

HCL 14/2020- privind aprobarea  contract de voluntariat modificat 

Anexa  la HCL nr.14 din 30.03. 2020

HCL 13/2020- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Ciumani, județul Harghita“ 

HCL 12/2020- privind transmiterea din domeniul public al comunei Ciumani, în administrarea Școlii Gimnaziale ”Köllő Miklós” din Ciumani , a terenului și clădirilor grădiniței nou construite

Anexă nr.1 la HCL nr. 12/30.03.2020

Anexa nr.2 la HCL nr.12/30.03.2020

Anexa nr.3  la HCL nr.12/30.03.2020

HCL 11/2020- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2020

Anexa la HCL nr.11/2020

HCL 10/2020- privind stabilirea taxelor special la Serviciul Public de Apă și Canalizare-SPAC a comunei Ciumani

Anexă la HCL nr.10/30.03.2020

HCL 9/2020- privind aprobarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2020 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare -SPAC  Comuna Ciumani

Anexa  la HCL nr. 9/30.03.2020

HCL 8/2020-privind aprobarea valorificării a 10.000 to. piatră spartă andezit 

Anexă la HCL nr.8/30.03.2020

HCL 7/2020- privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita

Anexă la HCL nr.7/30.martie 2020

HCL 6/2020- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2019 a comunei Ciumani

Anexa 6/2020

HCL 5/2020- privind aprobarea  normativului pe anul 2020 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr. 5/2020

HCL 4/2020- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2020 al comunei Ciumani

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2020

HCL 3/2020- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2020, Anexe

Anexa nr. 6

ANEXA nr. 7 la HCL nr. 3/2020.

HCL 2/2020- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021 din Comuna Ciumani

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr.2/2020.

HCL 1/2020privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2020

 

Hotărâri- 2019

HCL 89/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 88/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 87/2019privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2020 pentru serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică

HCL 86/2019- privind aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani

Anexă la HCL nr.86/2019 

HCL 85/2019- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului

de venituri și cheltuieli la 30 noiembrie al anului bugetar 2019

HCL 84/2019privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor , care aparțin domeniului public al Comunei Ciumani

Anexă la HCL nr.84/2019                                         

HCL 83/2019- privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea video a şedinţelor Consiliului Local al comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL 83/2019

HCL 82/2019- privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2020

Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.82/2019.

HCL 81/2019- privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile, care aparțin domeniului privat al Comunei Ciumani

Anexă la HCL nr.81/2019

HCL 80/2019- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.80/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020

HCL 79/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 78/2019- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire Grădiniță de copii cu program normal și centrală termică, comuna Ciumani, județul Harghita“

Anexa la HCL nr.78/2019 

HCL 77/2019- privind modificarea Programului achiziţiilor publice  pe anul 2019 al comunei Ciumani

Anexă la HCL nr.  77 /2019 

HCL 76/2019- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările " Modernizare străzi în Comuna Ciumani, Județul Harghita

HCL 75/2019- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările " Reabilitarea  și dotarea Grădiniței Csalóka, Comuna Ciumani, Județul Harghita

HCL 74/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 73/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 72/2019- privind aprobarea  înființării pe baza OMAI nr.75/2019 a  Serviciului  voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani 

ANEXA NR. 1    la  R.O.F. a SVSU Ciumani aprobat prin HCL NR.72/2019 

 Anexa nr. 2 la ROF aprobat prin Hotărârea Consiliului Local

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  SERVICIULUI VOLUNTAR  PENTRU SITUȚII DE URGENŢĂ AL LOCALITĂȚII CIUMANI

HCL 71/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţieiReabilitare captare, stație de tratare apă, comuna Ciumani, județul Harghita

 

HCL 70/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 69/2019- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 21/2019 privind transformarea unei funcții contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani, respectiv a Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 22/2019 privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al Primarului comunei Ciumani

HCL 68/2019-  privind aprobarea  reorganizării   Serviciului  voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani

HCL 67/2019- privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67/2019.

ANEXA nr.2 la  HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 67/2019.

HCL 66/2019- privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public din cadrul Primăriei comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr.66/2019

Anexa nr. 2 la HCL nr.66/2019

 Anexa nr. 3 la HCL nr.66/2019

Anexa nr. 4 la HCL nr.66/2019

 HCL 65/2019- privind aprobarea valorificării a 10.000 to. piatră spartă andezit, sort 20-50 / 50-80, primită în redevenţă în natură

ANEXA nr.1  la HCL nr.65/2019

HCL 64/2019- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 63/2019- privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli, al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019

HCL 62/2019- privind aprobarea colaborării între U.A.T. Comuna Ciumani și U.A.T. Județul Harghita  în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumul județean DJ 126 în cazul producerii unor blocaje

Anexa nr. 1 la HCL nr. 62  

HCL 61/2019- privind modificarea criteriilor de performanță stabilite pe anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Comuna Ciumani 

Anexa nr.1 la HCL nr. 61/2019      

HCL 60/2019- privind stabilirea salariilor de bază a administratorului și personalului din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani

Anexa nr.1  la HCL nr. 60 /2019

Anexa nr.2 la HCL nr.60/2019 

HCL 59/2019- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  a comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 58/2019- privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.57/2017  privind stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani

HCL 57/2019- privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani conform Codului administrativ

Anexa nr.1 la HCL nr. 57

Anexa nr.2 la HCL nr. 57

HCL 56/2019- privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului S.C.GOSPOD SERV S.R.L.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 56

HCL 55/2019- privind acordarea unui ajutor individual de minimis prestatorului Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa nr. 1 la HCL nr. 55  

HCL 54/2019- privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice care beneficiază de  servicii de îngrijire la domiciliu

Anexa nr. 1 la HCL 54/2019

HCL 53/2019- privind modificarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 53/2019

HCL 52/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţieiReabilitarea sediului primariei în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL 51/2019- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexa nr. 1 la HCL 51/2019

HCL 50/2019- privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitarea și dotarea gradiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 49/2019- privind organizarea celei de al 20-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI 

HCL 48/2019- privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 48/2019

Anexa nr. 2 la HCL 48/2019

HCL 47/2019- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 46/2019- privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor restante datorate de persoanele fizice și juridice Serviciului Public de Apă și Canalizare Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL 46/2019

HCL 45/209-  privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2018 şi Programul de activitate propus pentru anul 2019 al S.C. GOSPODSERV S.R.L. 

HCL 44/2019- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu numărul de personal  al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2019

Anexa nr. 1 la HCL 44/2019

Anexa nr. 2 la HCL 44/2019

HCL 43/2019- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2018 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani

HCL 42/2019- privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani  

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 42/2019

HCL 41/2019- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 41/2019. 

Anexa nr.2 la  HCL nr. 41/2019.

HCL 40/2019- privind modificarea H.C.L. nr. 70/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019

 

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2019

HCL 39/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 18/2019 privind aprobarea anulării creanțelor fiscale

HCL 38/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 37/2017 privind implementarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita” 

HCL 37/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţieiConstruire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita

HCL 36/2019- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua valoare a investiţiei „Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 35/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 62/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 39/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HCL 34/2019- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului  comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 2019, respectiv modificarea H.C.L. nr. 16/2017 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate

ANEXA nr.1 la HCL nr. 34/2019

HCL 33/2019- privind aprobarea  normativului pe anul 2019 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

Anexa nr.1 la HCL nr. 33 /2019

HCL 32/2019- privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2019 de către Primăria comunei Ciumani 

HCL 31/2019- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2019 al comunei Ciumani 

Anexa nr. 1 la H. C. L. nr. 31

 HCL 30/2019- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2019

HCL 29/2019- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 29/2019 

HCL 28/2019- privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta  in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28/2019

HCL 27/2019- Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Ciumani pentru perioada 2019-2024 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 27/2019

HCL 26/2019- Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare al comunei Ciumani, și aprobarea taxelor de salubrizare aferente

Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2019

Anexa nr.2 la HCL nr. 26/2019

HCL 25/2019- privind modificarea HCL nr. 4/2019 privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita

Anexa nr.1 la HCL nr. 25/2019

HCL 24/2019Privind aprobarea încheierii unei tranzacții cu SC INTERHOLZ SRL în vederea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului nr.1020/96/2018, în sensul aprobării eșalonării obligațiilor de plată suplimentare în cuantum de 185.299 lei 

HCL 23/2019- privind modificarea HCL nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani

Anexa nr. 1 la HCL nr. 23/2019

Anexa nr. 2 la HCL nr. 23/2019 

HCL 22/2019- privind stabilirea salariului de bază a consilierului personal al Primarului comunei Ciumani

Anexă la HCL nr. 22/2019. 

HCL 21/2019- privind transformarea unei funcțiii contractuale temporar vacante de referent la Compartimentul Turism în funcția de consilier personal al Primarului comunei Ciumani 

ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 21/2019.

Anexa nr. 2 la  HCL nr. 21/2019.

HCL 20/2019- privind aprobarea execuției bugetare al anului 2018 a comunei Ciumani

HCL 19/2019- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările "Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita"

HCL 18/2019- privind aprobarea anulării unor creanțe fiscale 

HCL 17/2019-  Privind reconstituirea noilor comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local Ciumani 

HCL 16/2019- privind validarea mandatului consilierului local Király Szabolcs, următorul supleant pe lista UDMR la alegerile locale organizate la data de 5 iunie 2016 

HCL 15/2019- privind reconstituirea Comisiei de validare 

HCL 14/2019- privind încetarea mandatului domnului consilier local Csata Jenő

HCL 13/2019-  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Școlii Gimnaziale „Köllő Miklós” din comuna Ciumani al anilor precedenți, pe anul 2019 

HCL 12/2019- privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului “Modernizare străzi în comuna Ciumani” 

HCL 11/2019-  privind modificarea H.C.L. nr. 5/2019 privind aprobarea încetării contractului de management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar, constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator 

HCL 10/2019- privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiții publice ale Comunei Ciumani, pe anul 2019

Anexă la HCL nr. 10/2019 

HCL 9/2019- privind modificarea H.C.L. nr. 7/2019 a Conisliului Local Ciumani

Anexă la HCL nr. 9/2019 

HCL 8/2019- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2018 privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean  în comuna Ciumani, județul Harghita "

Anexă la HCL nr. 8/2019

HCL 7/2019- privind aprobarea planului de deszăpezire drumuri în comuna Ciumani perioada 16.11.2018 – 31.03.2020

Anexă la HCL nr. 7/2019 

HCL 6/2019- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 din Comuna Ciumani

Anexă la HCL nr. 6/2019

HCL 5/2019- privind aprobarea încetării contractului de management încheiat cu dl. GÁL ATTILA pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar, constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator 

HCL 4/2019- privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2019 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita

Anexă la HCL nr. 4/2019 

HCL 3/2019- privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2018 al administratorului Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) din comuna Ciumani, județul Harghita

Anexă la HCL nr. 3/2019

HCL 2/2019- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor ce fac parte din domeniul public al comunei Ciumani, județul Harghita

Anexă la HCL nr. 2/2019

HCL 1/2019- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcționare, sursa E al bugetului local existent la data de 31.12.2018 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

 

Hotărâri- 2018

HCL 72/2018-  privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani începând cu 1 ianuarie 2019

Anexă la HCL nr. 72/2018

HCL 71/2018- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 70/2018- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019

Anexă la HCL nr. 70/2018

HCL 69/2018- privind aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2019 

Anexă la HCL nr. 69/2018

HCL 68/2018-  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2017 referitor la stabilirea zonelor și delimitarea acestora în intravilanul comunei Ciumani în vederea impozitării

Anexă la HCL nr. 68/2018

HCL 67/2018-  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 66/2018- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din afara fondului forestier al comunei Ciumani, de pe cariera Kicsilok

HCL 65/2018- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita“

HCL 64/2018- privind aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

 HCL 63/2018- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

HCL 62/2018- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 39/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HCL 61/2018- privind stabilirea salariului de bază a funcționarului public, consilier juridic, gradul profesional debutant din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani

Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani Anexă la HCL 61/2018 

HCL 60/2018- privind transformarea funcției de consilier, gradul profesional asistent, în funcția de consilier juridic, gradul profesional debutant 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018.

HCL 59/2018- privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia 

HCL 58/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 57/2018- privind transformarea funcției publice vacante de referent, gradul profesional principal, în funcția de consilier, gradul profesional asistent 

HCL 56/2018- privind aprobarea noii organigrame al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani

 O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local Nr. 56

HCL 55/2018- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care face parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018. 

HCL 54/2018-  privind aprobarea modificării prețului de pornire a unui mc de lemn pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani 

HCL 53/2018- privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Ciumani

HCL 52/2018-  privind aprobarea  implementării proiectului „ Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita 

HCL 51/2018-  privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” elaborat de comuna Ciumani

HCL 50/2018- privind aprobarea  noii organigrame al  Serviciului  voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani și noului contract de voluntariat

 O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 50 din  6 august 2018 

 MODEL CONTRACT DE VOLUNTARIATAnexa 2 la HCL nr.50 din 6 august 2018

HCL 49/2018- privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat

P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI

HCL 48/2018- privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Realizare branșamente de apă și racorduri de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 47/2018- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani

Caiet de sarcini vânzare lemn- Anexa la HCL nr. 47 din 2018

HCL 46/2018- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului semestrului I al anului bugetar 2018 

HCL 45/2018- privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației Caritas Alba Iulia  cu scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul  Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale.

 MODEL Acord de parteneriat-  Anexa nr.1  la HCL  nr. 45 din 2018

HCL 44/2018- privind aprobarea denumirii zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani

HCL 43/2018-  privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 42/2018-  privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu Județul Harghita

Acord de parteneriat Anexa 1 la hotărârea nr.42/2018.

HCL 41/2018-  privind organizarea celei de al 19-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI 

HCL 40/2018-  privind  acordarea în anul 2018 a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Ciumani 

HCL 39/2018-  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HCL 38/2018- privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 37/2018- privind aprobarea completării  Programului  achiziţiilor publice 

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Comuna Ciumani - Anexa la HCL nr.  37  /2018

HCL 36/2018privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comuna Ciumani a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019 

 CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa   la Hotărârea nr.    36 /2018 al Consiliului Local Ciumani 

HCL 35/2018- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2017 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani şi recuperarea pierderilor 

HCL 34/2018- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

 

HCL 33/2018- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului trimestrului I al anului bugetar 2018 

HCL 32/2018privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor “Reabilitarea sistemului de iluminat public în  comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 31/2018- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările " REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA

HCL 30/2018privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean  în comuna Ciumani, județul Harghita"

HLC 29/2018privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării a autoturismului marca Dacia  

HCL 28/2018-  pentru aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani  cu U.A.T. Județul Harghita, în vederea realizării unui  sistem de supraveghere video pe DJ 126

HCL 27/2018- privind aprobarea completării  Programului  achiziţiilor publice  

Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018

HCL 26/2018- privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2018 în vederea desfășurării în bune condiții a activitățilordin cadrul Primăriei comunei Ciumani

HCL 25/2018-  privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2018 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani

CRITERII DE PERFORMANȚĂ  ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018

HCL 24/2018- privind aprobarea evaluării pe anul 2017 al administratorului  Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Ciumani

HCL 23/2018- privind aprobarea  normativului pe anul 2018 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018

HCL 22/2018- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 21/2018- privind aprobarea  execuţiei bugetare al anului 2017 a comunei Ciumani

HCL 20/2018- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 19/2018-  privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 1018

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local

HCL 18/2018-  privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2018 de către Primăria comunei Ciumani

Lista evenimentelor din anul 2018 ce vor fi organizate de către Primăria Comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.18/2018

HCL 17/2018- privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”

HCL 16/2018-   privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

HCL 15/2018-  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat

REGULAMENT de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Ciumani   Anexa nr.1 la H.C.L.  nr.15/2018 

HCL 14/2018- privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat

REGULAMENT de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din domeniul public sau privat al comunei Ciumani Anexa nr.1 la H.C.L.  nr. 14 /2018 

HCL 13/2018-  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2018 a comunei Ciumani și a Programului  achiziţiilor publice 

 Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018

Program achizițiilor publice aferente proiectului „Reabilitarea şi schimbarea destinaţiei unei case de locuit, cu scopul înfiinţării casei tradiţiilor în comuna Ciumani, judeţul Harghita”-  Anexa nr.1 la Strategia anuală de achiziții 

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018-  Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018 

HCL 12/2018- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu numărul de personal  al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2018

BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018

ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL  12/2018

HCL 11/2018-   privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 10/2018-  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum organigramei cu numărul de personal al Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani pe anul 2018

ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.   10   /2018- Anexa nr.2 la HCL nr.   10   /2018

BVC Serviciul public apă și  canalizare  2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018

HCL 9/2018-  privind aprobarea Proiectului tehnic pentru “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 8/2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 7/2017- privind extinderea garanției constituite pentru derularea Contractului de concesiune, prin care Cariera de piatră la Kicsilok a fost dată în concesiune pentru S.C.INTERHOLZ SRL din Ciumani

 Act adițional  la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018

HCL 6/2018- privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor restante datorate bugetului local de persoane fizice și juridice

HCL 5/2018- privind includerea în Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al comunei Ciumani, a bunurilor cumpărate

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.5 /2018.

HCL 4/2018- privind însușirea modificării și  completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018.

HCL 3/2018- Privind aprobarea vânzării unor bunuri mobile din domeniul privat al comunei Ciumani

HCL 2/2018- privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2018

PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018-  Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018.

HCL 1/2018- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local existent la data de 31.12.2017 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

 

 

Procese Verbale - Sedinta Consiliului Local

2021

PV- 28.09.2021

PV- 24.09.2021

PV- 07.09.2021

PV- 27.07.2021

PV- 06.07.2021

PV- 22.06.2021

PV- 25.05.2021

PV- 15.04.2021

PV- 30.03.2021

PV- 09.03.2021

PV- 25.01.2021

2020

PV- 22.12.2020

PV- 14.12.2020

PV- 02.11.2020

PV- 21.09.2020

PV- 07.09.2020

PV- 28.08.2020

PV- 17.08.2020

PV- 27.07.2020

PV- 25.05.2020

PV- 30.04.2020

PV- 30. 03. 2020

PV- 17. 02. 2020

PV- 14. 01. 2020.

2019

PV- 23. 12. 2019.

PV- 19. 12. 2019.

PV- 02. 12. 2019.

PV- 06. 11. 2019

PV- 29. 10. 2019

PV- 23. 09. 2019

PV- 26. 08. 2019

PV- 05. 08. 2019

PV- 22. 07. 2019

PV- 24. 06. 2019

PV- 28. 05. 2019

PV- 24. 04. 2019

PV- 15. 04. 2019

PV- 25. 03. 2019

PV- 04. 03. 2019

PV- 27. 02. 2019

PV- 12. 02. 2019

PV- 07. 01. 2019


2018

PV- 08. 01. 2017 

PV- 19. 02. 2018

PV- 06. 03. 2018

PV- 26. 03. 2018

PV- 14. 05. 2018

PV- 06. 06. 2018

PV- 25. 06. 2018

PV- 16. 07. 2018

PV- 23. 07. 2018

PV- 06. 08. 2018

PV- 28. 06. 2018

PV- 25. 09. 2018

PV- 08. 10. 2018

PV- 03. 12. 2018

PV- 17. 12. 2018

PV- 28. 12. 2018

 

Declaratie de avere si Declaratie de interese

Nr. crt.

Numele si prenumele  

Mandat 

Lista partidului politic, alianţei etc.   

Declaratie de avere 

Declaratie de interese 

  1.  

Márton László-Szilárd

primar

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

2. 

Jánosi- Borsos Attila

viceprimar

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

3.

Benedek Árpád

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

 4.

Csiki Csaba

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

5.

Domokos Árpád

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

6.

Molnár Eszter

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

7.

Orbán Vilmos

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

8

Király Szbolcs

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

9

Köllő Gábor

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese

10.   

Székely Levente

consilier

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese

11.   

Székely Álmos-Szilveszter

consilier

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese

12.   

Korpos Levente

consilier

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese

13.   

Csata Andrea

consilier

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese

14.   

Székely István

consilier

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese