Slideshow - címoldal - romana

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 32 vizitatori online.

ANUNȚ- Concurs organizat pentru ocuparea funcției de auditor 17.11.2016

Concurs organizat pentru ocuparea funcției de auditor 17.11.2016

ANUNȚ 

I. Primăria comunei Ciumani, județul Harghita, având sediul în   comuna Ciumani, județul Harghita, tel/fax : 0266-351006 , e-mail : consiliu_ciumani@yahoo.com  organizează în data de 17.11.2016 , ora 10.00- proba scrisă , interviul la ora 11 , la sediul Primăriei comunei Ciumani, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțieu de execuție vacantă de auditor, gradul II , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani la compartimentul de achiziții publice și dezvoltare rurală.

   II.Condiții pentru ocuparea postului :

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția de auditor;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

III. Condiții de studii:

1) Clasa II cuprinde funcțiile  pentru a căror ocupare se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- Pentru ocuparea funcției de auditor II  se cer studii superioare de scurtă durată cel puțin ,absolvite cu diplomă de licență.

IV.Condiții de vechime:

1)   

1 an în domeniul contabilității sau a finanțelor.

 

V.Alte condiții specifice :

2)   

- cunoștințe de operare PC (Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint) – nivel mediu;

3)   

      - abilități în utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, E-mail, fax) ;

 Mențiuni referitoare la condițiile de participare:

        Cunoștințele de utilizare PC se vor testa în cadrul interviului.

VI.Candidații pot depune dosarele de concurs până în data de 17 noiembrie 2016 orele 9 la secretarul comunei Ciumani.

        Persoana de contact : Balogh  Zita – Secretarul comunei.

       Telefon : 0266-351006 ; e-mail : consiliul_ciumani@yahoo.com.

VII. Bibliografie

1.  

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

2.  

Legea nr.477/2004 privindCodul de conduită a personalului contractual din autorităţileşiinstituţiilepublice

3.  

Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările și completările ulterioare,

4.  

Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 privind aprobareaNormelorgeneraleprivindexercitareaactivităţii de audit public intern,

 

5.  

OrdinulMinisteruluiFinanțelor Publice nr.252/2004 pentruaprobareaCoduluiprivindconduitaeticăaauditorului intern.