Slideshow - címoldal - romana

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 1 utilizator şi 8 vizitatori online.

Utilizatori prezenţi

  • pastarod

ANUNȚ

Nr. 1018/31.03.2021

ANUNȚ
privind organizarea licitației pentru vânzarea a 146,23 mc. lemn din domeniul privat al comunei Ciumani

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Comuna Ciumani, codul de identificare fiscală: 4367922, cu sediul în comuna Ciumani, nr. 208, județul Harghita, datele de contact: tel/fax. 0266-351006, e-mail: consiliul_ciumnai@yahoo.com, persoana de contact: Márton László – Szilárd, primar
  2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică: lemn din domeniul privat a comunei Ciumani, provenit din doborâturi de vânt și exploatat în cantitate totală de 146,23 mc. locul de depozitare Ciumani, nr. 360 teren proprietate publică a comunei Ciumani. (poate fi achiziționată și prin loturi de:

Lot 1: de 38 mc.

Lot 2: de 38 mc.

Lot 3: de 38 mc.

Lot 4: de 32,23 mc.)

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Autoritatea contractantă pune la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens un exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia; denumirea compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentului de achiziții publice și implementarea proiectelor; data-limită pentru solicitarea clarificărilor: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări;
  2. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun până la data de 20.04.2020, ora 10, într-un singur exemplar la sediul autorităţii contractante, Primăria comunei Ciumani, nr. 208, jud. Harghita în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora.
  3. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.04.2020, ora 12, Sala de ședință a Primăriei comunei Ciumani, nr. 208, jud. Harghita
  4. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: instanţa de judecată
  5. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.03.2021

 

 

Organizator,
Comuna Ciumani

Márton László – Szilárd

Primar