Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 45 vizitatori online.

RECL – Reţeaua Electronică a Comunităţilor Locale

SPAS – Serviciul Public de Asistenţă Socială

SPAC- Serviciul Public de Apă şi Canalizare

SPS – Serviciul Public de Salubrizare

SPADPP – Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

SVSU – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Buletin de analiză microbiologică probei de apă

PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI

 

                   RAPORTUL S.C. GOSPOD SERV SRL

 

       S.C. GOSPOD-SERV SRL este înfiinţată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

       Societatea funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciumani, fiind organismul tehnic pentru acordarea serviciilor publice din comună.

       Prin această societate autorităţile publice locale asigură serviciile publice de apă, canalizare, administrarea domeniului public şi serviciul public energetic, respectiv încălzirea clădirilor publice.

      Prezentul raport, întocmit în conformitate cu art.58 alin.5) din OUG nr.109/2011 prezintă sintetic rezultatele realizate de societate în anul 2013.

      Se prezintă de asemenea programul de activitate pentru anul 2014.

 

I.            Activitatea desfăşurată de S.C. GOSPOD SERV SRL în anul 2013

Societatea în anul 2013 a exercitat activităţi pentru realizarea politicii Consiliului Local Ciumani în domeniul serviciilor publice locale, astfel:

a)    serviciului public de apă, canalizare,

b)   serviciul public de administrare a domeniului public,

c)    serviciul public energetic.

 Pentru atingerea acestor obiective principale, societatea a realizat următoerele activităţi:

·          supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

·         asigurarea funcţionării laboratorului,

·         supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·         lucrări de racordare la reţeaua de apă a comunei,

·         supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·         alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

·         instalarea contoarelor de apă şi verificare, sigilare apometru,

·         întreţinerea parcurilor şi locurilor publice,

·         întreţinerea clădirilor publice,

·         administrarea Centralei termice,

·         asigurarea încălzirii clădirilor publice.

 

II.         Indicatori fizici realizaţi la principalele prestaţii din activităţile de bază a societăţii în anul 2013

 

Nr.

crt.

PRESTAŢIA

U.M.

REALIZAT

1.

Supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

ore

permanent

2.

Asigurarea funcţionării laboratorului

ore

2028

3.

Supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

32

4.

Lucrări de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a comunei

nr.prestaţii

5

5.

Supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

7

6.

Alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

nr.prestaţii

2

7.

Instalarea contoarelor de apă 

nr.prestaţii

1

8.

Verificare, sigilare apometru

nr.prestaţii

5

9.

Întreţinerea parcurilor şi locurilor publice

ore

1014

10.

Întreţinerea clădirilor publice

ore

1014

11.

Administrarea Centralei termice

ore

permanent

12.

Asigurarea încălzirii clădirilor publice.

luni

8

 

 

 Precizăm că aceste activităţi s-au desfăşurat în bune condiţii cu respectarea strictă a condiţiilor tehnice impuse de reglementările în vigoare.

 

III.       Activităţi de instruire şi atestare

În anul 2013 nu au fost asemenea activităţi.

IV.        Activitatea în domeniul investiţiilor

În anul 2013 nu au fost efectuate investiţii.

V.           Activitatea de relaţii cu publicul şi informaţii

Aceastră activitate în anul 2013 s-a realizat prin situl comunei www.csomafalva.info şi prin ziarul local Csomafalvi hirlap, care a ajuns în fiecare lună la fiecare gospodărie gratuit.

VI.        Rezultatele economico –financiare

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 a fost aprobată prin HCL nr.4/21.02.2013.

Societatea a încheiat anul bugetar 2013 cu un profit de 5045 lei, care a fost aprobată prin HCL nr.24/27 mai 2014. Profitul a fost folosit pentru acoperirea pierderilor din anul 2011.

În privinţa realizării principalilor indicatori de performanţă se poate spune că aceştia au fost realizaţi după cum urmează:

-      productivitatea muncii preliminată în unităţi fizice a fost realizată,

-      programul de achitare a creanţelor a funcţionat,

-      cheltuielile preliminate nu au fost depăşite.

În concluzie, considerăm că S.C. GOSPOD SERV SRL a realizat o activitate eficientă că veniturile realizate au putut suporta toate cheltuielile şi s-a obţinut şi un mic profit.

Totodată societatea şi-a achitat obligaţiile faţă de bugetul consolidat al statului la timp şi în cuantumul corespunzător.

VII.      Structura organizatorică, personalul

Pentru anul 2013 structura organizatorică a societăţii a fost aprobată prin HCL nr.4/21.02.2013.

 

Nr.crt.

CATEGORII DE PERSONAL

NUMĂR

1.

Personal cu studii superioare (administratorul)

1

2.

Personal cu studii medii (secretară)

1

3.

Mucitori calificaţi

10

4.

Muncitori necalificaţi

0

 

 

   Politica de personal adoptată a avut în vedere asigurarea necesarului de personal în funcţie de volumul de prestaţii solicitate de clienţi astfel ca să se evite apariţia unor decalaje mari în timp între prezentarea clienţilor şi efectuarea prestaţiilor.

   Structura personalului incadrat reflectă preocuparea societăţii de a răspunde unor cerinţe de asigurare a unui nivel mare calitativ al serviciilor oferite.

    Activitatea de contabilitate a societăţii este contractată cu D-na contabilă Borsos Krisztina.

    Activitatea de control intern managerial este desfăşurată de Comisia de monitorizare din cadrul Primăriei comunei Ciumani.

    Activitatea de audit încă nu este necesară.

    Activitatea juridică de asemenea este contractată cu D-na avocată Doczy Rossler Eva Stefania şi constă în formularea apărărilor în dosarele în care societatea este parte. Un singur dosar este în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.

VIII.   ASPECTE ŞI MĂSURI REZULTATE CA URMARE A CONTROALELOR EFECTUATE DE CĂTRE ORGANELE ABILITATE

a)    Analize şi controale efectuate de organele proprii ale societăţii

În anul 2013 nu au fost efectuate controale sau analize proprii.

b)   Analize şi controale efectuate de organele de stat abilitate

În cursul anului 2013 au fost efectuate 2 controale:

-      Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov,

-      Camera de Conturi Harghita.

IX.        Principalele hotărâri adoptate de Consiliul de administraţie, respectiv Consiliul Local al comunei Ciumani

În anul 2013 au fost adoptate hotărâri cu privire la:

-      bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2013 a societăţii.

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2014

 

1.    Pentru anul 2014 S.C. GOSPOD SERV SRL îşi propune să acţioneze pentru:

·         supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

·         asigurarea funcţionării laboratorului,

·         supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·         lucrări de racordare la reţeaua de apă a comunei,

·         supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·         alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

·         instalarea contoarelor de apă şi verificare, sigilare apometru,

·         întreţinerea parcurilor şi locurilor publice,

·         întreţinerea clădirilor publice,

·         administrarea Centralei termice,

·         asigurarea încălzirii clădirilor publice.

2. Indicatori fizici realizaţi la principalele prestaţii din activităţile de bază a societăţii pentru anul 2014

 

Nr.

crt.

PRESTAŢIA

U.M.

REALIZAT

1.

Supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

ore

permanent

2.

Asigurarea funcţionării laboratorului

ore

2028

3.

Supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

10

4.

Lucrări de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a comunei

nr.prestaţii

10

5.

Supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

10

6.

Alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

nr.prestaţii

1

7.

Instalarea contoarelor de apă 

nr.prestaţii

10

8.

Verificare, sigilare apometru

nr.prestaţii

1100

9.

Întreţinerea parcurilor şi locurilor publice

ore

1014

10.

Întreţinerea clădirilor publice

ore

1014

11.

Administrarea Centralei termice

ore

permanent

12.

Asigurarea încălzirii clădirilor publice.

luni

8

 

 

    3.Activităţi de instruire şi atestare

În anul 2014 nu planificăm  asemenea activităţi.

     4.Activitatea în domeniul investiţiilor

În anul 2014 nu sunt planificate investiţii.

     5.Activitatea de relaţii cu publicul şi informaţii

Se va realiza pagina proprie de internet a societăţii.

    6. Activitatea economico –financiară

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 a fost aprobată prin HCL nr.7/28.01.2014.

Venituri total estimate: 229.000 lei

Cheltuieli total estimate:228.180 lei.

    CONCLUZII

 Datele sintetice prezentate în raportul asupra activităţii S.C.GOSPOD SERV S.R.L. în anul 2013 scot în evidenţă  faptul că acesta şi-a desfăşurat activitatea în concordanţă cu obictele de activitate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu.

    ADMINISTRATOR

      ing. Gal Attila

 

       

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE  S.C. GOSPOD-SERV S.R.L. ÎN ANUL 2014 ŞI PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2015

 

S.C. GOSPOD-SERV SRL este înfiinţată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

       Societatea funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al comunei Ciumani, fiind organismul tehnic pentru acordarea serviciilor publice din comună.

       Prin această societate autorităţile publice locale asigură serviciile publice de apă, canalizare, administrarea domeniului public şi serviciul public energetic, respectiv încălzirea clădirilor publice.

      Prezentul raport, întocmit în conformitate cu art.58 alin.5) din OUG nr.109/2011 prezintă sintetic rezultatele realizate de societate în anul 2014.

      Se prezintă de asemenea programul de activitate pentru anul 2015.

 

I.           

Activitatea desfăşurată de S.C. GOSPOD SERV SRL în anul 2014

Societatea în anul 2014 a exercitat activităţi pentru realizarea politicii Consiliului Local Ciumani în domeniul serviciilor publice locale, astfel:

a)   

serviciului public de apă, canalizare,

b)  

serviciul public de administrare a domeniului public,

c)   

serviciul public energetic.

 Pentru atingerea acestor obiective principale, societatea a realizat următoerele activităţi:

·        

 supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

·        

asigurarea funcţionării laboratorului,

·        

supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·        

lucrări de racordare la reţeaua de apă a comunei,

·        

supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·        

alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

·        

instalarea contoarelor de apă şi verificare, sigilare apometru,

·        

întreţinerea parcurilor şi locurilor publice,

·        

întreţinerea clădirilor publice,

·        

administrarea Centralei termice,

·        

asigurarea încălzirii clădirilor publice.

 

II.        

Indicatori fizici realizaţi la principalele prestaţii din activităţile de bază a societăţii în anul 2013

Nr.

crt.

PRESTAŢIA

U.M.

REALIZAT

1.

Supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

ore

permanent

2.

Asigurarea funcţionării laboratorului

ore

2028

3.

Supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

4

4.

Lucrări de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a comunei

nr.prestaţii

35

5.

Supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

7

6.

Alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

nr.prestaţii

1

7.

Instalarea contoarelor de apă 

nr.prestaţii

40

8.

Verificare, sigilare apometru

nr.prestaţii

110

9.

Întreţinerea parcurilor şi locurilor publice

ore

1014

10.

Întreţinerea clădirilor publice

ore

1014

11.

Administrarea Centralei termice

ore

permanent

12.

Asigurarea încălzirii clădirilor publice.

luni

8

 

 Precizăm că aceste activităţi s-au desfăşurat în bune condiţii cu respectarea strictă a condiţiilor tehnice impuse de reglementările în vigoare.

 

III.      

Activităţi de instruire şi atestare

În anul 2014 nu au fost asemenea activităţi.

IV.       

Activitatea în domeniul investiţiilor

În anul 2014 nu au fost efectuate investiţii.

V.          

Activitatea de relaţii cu publicul şi informaţii

Aceastră activitate în anul 2014 s-a realizat prin situl comunei www.csomafalva.info şi prin ziarul local Csomafalvi hirlap, care a ajuns în fiecare lună la fiecare gospodărie gratuit.

Totodată în anul 2014 s-a realizat situl societății www.gospodserv.ro .

VI.       

Rezultatele economico –financiare

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 a fost aprobată prin HCL nr.7/28.01.2014.

Societatea a încheiat anul bugetar 2014 cu un profit de 2443 lei, care a fost aprobată prin HCL nr.31/19 mai 2015. Profitul a fost folosit pentru acoperirea pierderilor din anul 2011.

În privinţa realizării principalilor indicatori de performanţă se poate spune că aceştia au fost realizaţi după cum urmează:

-     

productivitatea muncii preliminată în unităţi fizice a fost realizată,

-     

programul de achitare a creanţelor a funcţionat,

-     

cheltuielile preliminate nu au fost depăşite.

În concluzie, considerăm că S.C. GOSPOD SERV SRL a realizat o activitate eficientă că veniturile realizate au putut suporta toate cheltuielile şi s-a obţinut şi un mic profit.

Totodată societatea şi-a achitat obligaţiile faţă de bugetul consolidat al statului la timp şi în cuantumul corespunzător.

 

 

 

 

 

VII.     

Structura organizatorică, personalul

Pentru anul 2014 structura organizatorică a societăţii a fost aprobată prin HCL nr.7/28.01.2014.

Nr.crt.

CATEGORII DE PERSONAL

NUMĂR

1.

Personal cu studii superioare (administratorul)

1

2.

Personal cu studii medii (secretară)

1

3.

Mucitori calificaţi

10

4.

Muncitori necalificaţi

0

 

   Politica de personal adoptată a avut în vedere asigurarea necesarului de personal în funcţie de volumul de prestaţii solicitate de clienţi astfel ca să se evite apariţia unor decalaje mari în timp între prezentarea clienţilor şi efectuarea prestaţiilor.

   Structura personalului incadrat reflectă preocuparea societăţii de a răspunde unor cerinţe de asigurare a unui nivel mare calitativ al serviciilor oferite.

    Activitatea de contabilitate a societăţii este contractată cu D-na contabilă Borsos Krisztina.

    Activitatea de control intern managerial este desfăşurată de Comisia de monitorizare din cadrul Primăriei comunei Ciumani.

    Activitatea de audit încă nu este necesară.

    Activitatea juridică de asemenea este contractată cu D-na avocată Doczy Rossler Eva Stefania şi constă în formularea apărărilor în dosarele în care societatea este parte. Un singur dosar s-a aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti, în care societatea a avut câștig de cauză.

VIII.  

ASPECTE ŞI MĂSURI REZULTATE CA URMARE A CONTROALELOR EFECTUATE DE CĂTRE ORGANELE ABILITATE

a)   

Analize şi controale efectuate de organele proprii ale societăţii

În anul 2014 nu au fost efectuate controale sau analize proprii.

b)  

Analize şi controale efectuate de organele de stat abilitate

În cursul anului 2014 au fost efectuate 1 controale:

-     

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov.

IX.       

Principalele hotărâri adoptate de Consiliul de administraţie, respectiv Consiliul Local al comunei Ciumani

În anul 2014 au fost adoptate hotărâri cu privire la:

-     

bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2014 a societăţii.

-     

Aprobarea raportului anului 2013 și al planului pentru anul 2014.

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2015

 

1.    Pentru anul 2015 S.C. GOSPOD SERV SRL îşi propune să acţioneze pentru:

·        

supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

·        

asigurarea funcţionării laboratorului,

·        

supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·        

lucrări de racordare la reţeaua de apă a comunei,

·        

supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

·        

alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

·        

instalarea contoarelor de apă şi verificare, sigilare apometru,

·        

administrarea Centralei termice,

·        

asigurarea încălzirii clădirilor publice.

2. Indicatori fizici realizaţi la principalele prestaţii din activităţile de bază a societăţii pentru anul 2015

Nr.

crt.

PRESTAŢIA

U.M.

REALIZAT

1.

Supravegherea şi administrarea Staţiei de tratare a apei,

ore

permanent

2.

Asigurarea funcţionării laboratorului

ore

2028

3.

Supravegherea şi administrarea reţelei de apă şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

4

4.

Lucrări de racordare la reţeaua de apă şi canalizare a comunei

nr.prestaţii

200

5.

Supravegherea şi administrarea reţelei de canalizare a comunei şi lucrări de reparaţii pe această reţea,

nr.prestaţii

4

6.

Alte lucrări de intreţinere la staţia de tratare a apei,

nr.prestaţii

1

7.

Instalarea contoarelor de apă 

nr.prestaţii

220

8.

Verificare, sigilare apometru

nr.prestaţii

1100

9.

Administrarea Centralei termice

ore

permanent

10.

Asigurarea încălzirii clădirilor publice.

luni

8

 

    3.Activităţi de instruire şi atestare

În anul 2015 nu planificăm  asemenea activităţi.

     4.Activitatea în domeniul investiţiilor

În anul 2015 nu sunt planificate investiţii.

     5.Activitatea de relaţii cu publicul şi informaţii

Se va  întreține pagina proprie de internet a societăţii.

    6. Activitatea economico –financiară

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 a fost aprobată prin HCL nr.14/11.02.2015.

Venituri total estimate: 300.000 lei

Cheltuieli total estimate:295.000 lei.

    CONCLUZII

 Datele sintetice prezentate în raportul asupra activităţii S.C.GOSPOD SERV S.R.L. în anul 2014 scot în evidenţă  faptul că acesta şi-a desfăşurat activitatea în concordanţă cu obictele de activitate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei din domeniu.

    ADMINISTRATOR

      ing. Gal Attila

 Buletin de analiză microbiologică probei de apă

Buletin analiza chimice a probei de apa 1672-16.08.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa 1736-22.08.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 2428-18.08.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 2526-25.08.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-1783.29.08.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-1784.29.08.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-2585.01.09.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-2586.01.09.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-1853.05.09.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-1854.05.09.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-2653.07.09.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-2654.07.09.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-1897.12.09.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa- 2726.14.09.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa 2004-26.09.2016 

Buletin analiza chimice a probei de apa 2005-26.09.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-2915.29.09.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-2068-04.10.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-2069-04.10.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa - 2112-10.10.2016 

Buletin analiza microbiologica a probei de apa - 3046-13.10.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa- 2172-19.10.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa- 2173-19.10.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa  3139- 21.10.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa - 3140- 21.10.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa- 3170-27.10.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa- 2789-24.10.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-2273-07.11.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-2274-07.11.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-3265-09.11.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-3266-09.11.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-2382. 21.11.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-3427. 24.11.2016

Buletin analiza chimice a probei de apa-2460-05.12.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa-3547-08.12.2016

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 758-30.03.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 759-30.03.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa 514-27.03.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 868-12.04.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa- 1012.27.04.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1064-04.05.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1125-11.05.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa-893.22.05.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa-894.22.05.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1306-25.05.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1307-25.05.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa 957-.06.06.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1405-09.06.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa 1179-03.07.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1718-06. 07. 2017

Buletin analiza chimice a probei de apa 1244-10.07.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 1797-13.07.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa 1640- 04.09.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa 2305- 07.09.2017 

Buletin analiza chimice a probei de apa- 1668. 11.09.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa- 2353.14.09.2017

Buletin analiza chimice a probei de apa- 1859/09.10.2017

Buletin analiza microbiologica a probei de apa- 2621/11.10.2017

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice
Servicii publice