Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 333 vizitatori online.

Declaratii de avere

Declaratii de avere si Declaratii de interese

Hotărâri- 2016

Hotărâri- 2017

Procese Verbale - Sedinta Consiliului Local 

PV - Proces Verbal

 ROMÂNIA

JUDEŢUL  HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

 

H O T Ă R Â R E A nr.43/2016

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016,

 ce compun Consiliul local al comunei Ciumani

                                                                                                 

               Consiliul Local al comunei Ciumani, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 23 iunie 2016;

               Avănd în vedere:

               -  procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Ciumani;

               - prevederile art. 31 alin. (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,

         - prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat de Ordonanţa nr. 35/2002 - modificată de Legea nr. 673/2002.  

                  Văzând Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 23 iunie 2016 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform <LLNK 12006   334 11 202  38 40>art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu nr.de înregistrare la AEP nr.17479/18.06.2016 pentru UDMR și nr.17618/21.06.2016,  

         În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

           ART.1 Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi în data de 5 iunie 2016, în Consiliul Local al comunei Ciumani:

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Lista

partidului politic, alianţei etc. pe care a candidat

0

1

2

1

BENEDEK ÁRPÁD

UDMR

2

CSATA ANDREA

PCM-MPP

3

CSATA JENŐ

UDMR

4

CSIKI CSABA

UDMR

5

DOMOKOS ÁRPÁD

UDMR

6

JÁNOSI-BORSOS ATTILA

UDMR

7

KORPOS LEVENTE

PCM-MPP

8

KÖLLŐ GÁBOR

UDMR

9

ORBÁN VILMOS

UDMR

10

SZÉKELY ÁLMOS-SZILVESZTER

PCM-MPP

11

SZÉKELY ISTVÁN

PCM-MPP

12

SZÉKELY  LEVENTE

PCM-MPP

13

TŐKE ESZTER

UDMR


 

     

         ART.2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios  administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă,  potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         ART.3. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului local şi consilierilor locali în funcţie, validaţi prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani  nr. 22/25.iunie 2012.

            ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu primarul comunei Ciumani și Instituţiei Prefectului judeţul Harghita   

 

 

 

   PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                      SECRETAR

                                                                             

       KÖLLÖ GÁBOR                                                 BALOGH ZITA                   

 

                                                                      

 

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ

 

     TŐKE ESZTER     KORPOS LEVENTE

 

 

Hotărâri- 2017

HCL 1/2017

HCL 2/2017

HCL 3/2017

 PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2017, Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.3/2017.

HCL 4/ 2017

HCL 5/2017

PROIECTUL DE RETEA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 Anexa 1 la HCL nr.5 /2017

HCL 6/2017

HCL 7/2017

Lista provizorie a evenimentelor social-culturale și sportive ce se vor organiza în anul 2017 de către Primăria comunei Ciumani Anexă la HCL nr.7/2017. 

HCL 8/2016

HCL 9/2017

Modelul ACTULUI CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară "G7-ENERGIA” Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 9 /2017

Model de STATUT al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „G7-ENERGIA” Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 9/2017

HCL 10/2017

HCL 11/2017

HCL 12/2017

Programul achiziț iilor publice finanțate din fonduri nerambursabile Anul 2017 -Comuna Ciumani- Anexa la HCL nr.12/2017

HCL 13/2017

HCL 14/2017

HCL 15/2017

HCL 16/2017

HCL 16/2017

R E G U L A M E N T- Privind regimul finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al ComuneiCiumani alocate pentru finanțarea programelor, proiectelor șiacțiunilor nonprofit de interes local-  Anexa la HCL nr.  16/2017

HCL 17/2017

Act aditional 

Act aditional (2)

Contract 

HCL 18/2017

TARIFE SALUBRIZARE stabilite pentru finanţarea serviciilor de salubrizarea comunei Ciumani - Anexa nr.1 la HCL nr.18/2017 

HCL 19/2017

HCL 20/2017

REGULAMENT privind utilizarea microbuzului școlar al comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.20/2017.

HCL 21/2017

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2017 Comuna Ciumani

Strategia anualăde achiziție publică pe anul 2017 Comuna Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.21/2017.

HCL 22/2017

HCL 23/2017

HCL 24/2017

BVC SC Gospod Serv Srl 2017

ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. pentru anul 2017- Anexa nr.2 la HCL 24/2017 

HCL 25/2017

HCL 26/2017

HCL 27/2017

Modelul   ACTULUI CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară  "G7 ENERGIA” - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.27/2017 

Model de STATUT al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „G7-ENERGIA”-Anexa nr. 2  la Hotărârea nr. 27/2017

HCL 28/2017

HCL 29/2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.29/2017.

HCL 30/2017

HCL 31/2017

HCL 32/2017

HCL 33/2017

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2017 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local- ANEXA nr.1 la HCL nr.33/2017

HCL 34/2017

HCL 35/2017

Lista evenimentelor din anul 2017- ANEXA LA HCL NR.35/2017

HCL 36/2017

ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2017- Anexa nr.1 la HCL nr.36/2017

HCL 37/2017

HCL 38/2017

HCL 39/2017

HCL 40/2017

D O C U M E N T A Ţ I E pentru licitaţia publică deschisă privind valorificarea masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier a comunei Ciumani- ANEXA nr.2 la HCL nr.40/2017.

HCL 41/2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.41/15 mai 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DIN COMUNA CIUMANI- Anexa nr.2 la HCL nr.41 din 15 mai 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

HCL 42/2017

HCL 43/2017

HCL 44/2017

HCL 45/2017

HCL 46/2017

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.46/2017

HCL 47/2017

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.47/2017

HCL 48/2017

CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2017 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.48/2017

HCL 49/2017

HCL 50/2017

HCL 51/2017

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE S.C. GOSPOD-SERV S.R.L. ÎN ANUL 2016 ŞI PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2017 - IUNIE- Anexă la HCL nr. 51 /2017

HCL 52/2017

HCL 53/2017

HCL 54/2017

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.54/2017

HCL 55/2017

HCL 56/2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

HCL 57/2017

HCL 58/2017

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.58/2017.

HCL 59/2017

HCL 60/2017

HCL 61/2017

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani, în anul 2017- Anexa nr.1 la HCL nr.61 /2017.

HCL 62/2017

HCL 63/2017

HCL 64/2017

Salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani, valabile începând cu 1 iulie 2017- Anexă la HCL nr.64/2017

HCL 65/2017

HCL 66/2017

HCL 67/2017

 

Hotărâri- 2016

HCL 1/2016

HCL 2/2016

HCL 3/2016

HCL 4/2016

HCL 5/2016

HCL 6/2016

HCL 7/2016

HCL 8/2016

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.8/2016.

STAT DE FUNCŢII valabil la 1 februarie 2016- Anexa nr.2 la HCL nr. 8/2016.

HCL 9/2016

PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL pentru anul 2016- Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.9/2016.

HCL 10/2016

HCL 11/2016

HCL 12/2016 

PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE al anului 2016- Anexă la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL CIUMANI nr. 12 /2016

HCL 13/2016

Lista evenimentelor din anul 2016 ce vor fi organizate de Primăria Comunei Ciumani- Anexa la Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.13/2016.

HCL 14/2016

HCL 15/2016

HCL 16/2016

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.16/2016

HCL 17/2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ din comuna Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.17/2016

HCL 18/2016

PROCEDURA privind acordarea unor facilități fiscale reprezentând anularea cotei de 70 % din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată restante datorate bugetului local al Comunei Ciumani de către persoanele fizice și juridice- Anexa la HCL nr. 18/2016

HCL 19/2016

HCL 20/2016

HCL 21/2016

HCL 22/2016

HCL 23/2016

HCL 24/2016

Strategia locală ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

HCL 25/2016

ORGANIGRAMA- SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2016 

REGULAMENT DE REORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ ȘI CANALIZARE, OPERATOR DE DREPT PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICĂ ORGANIZATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2016

HCL 26/2016

REGULAMENT de organizare și funcționare a BAZEI SPORTIVE CIUMANI- Anexă la HCL nr.26/2016

HCL 27/2016

HCL 28/2016

HCL 29/2016

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.29/2016.

HCL 30/2016

HCL 31/2016

Regulament de organizare și funcționare al Bibliotecii Comunale Ciumani- Anexa la HCL nr.31/2016

HCL 32/2016

HCL 33/2016

HCL 34/2016

HCL 35/2016

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.35 /2016.

HCL 36/2016

HCL 37/2016

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE S.C. GOSPOD-SERV S.R.L. ÎN ANUL 2015 ŞI PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2016- Anexă la HCL nr.37/2016

HCL 38/2016

Completare la PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE al anului 2016- Anexă la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL CIUMANI nr. 38 /2016.

HCL 39/2016

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.39/2016.

HCL 40/2016

REGULAMENT DE REORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ ȘI CANALIZARE, OPERATOR DE DREPT PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICĂ ORGANIZATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.40/2016

HCL 41/2016

HCL 42/2016

HCL 43/2016

HCL 44/2016

HCL 45/2016

HCL 46/2016

HCL 47/2016

HCL 48/2016

REGULAMENT de organizare si functionare a Consiliului Local Ciumani- ANEXA la HCL nr.48 /2016.

HCL 49/2016

HCL 50/2016

HCL 51/2016

CONTRACT DE INCHIRIERE CORT- Anexa nr.1 la HCL nr.51/2016

HCL 52/2016

HCL 53/2016

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.53 /2016.

HCL 54/2016

CAIET DE SARCINI- Anexa nr 1.la HCLnr 54/2016 

HCL 55/2016

HCL 56/2016

HCL 57/2016

HCL 58/2016

CRITERII DE PERFORMANȚĂ , OBIECTIVE pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.58/2016

PROCEDURI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR A SERVICIULUI PUBLIC DE APĂ ȘI CANALIZARE (SPAC)-Anexa nr.2 la HCL nr.58 /2016

CONTRACT DE MANAGEMENT- Anexa nr.3 la HCL nr.58/2016

HCL 59/2016

REGULAMENT al serviciului de salubrizare a comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.59/2016

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CIUMANI-ANEXA 1 la HCL nr.59/2016

CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU UTILIZATORI ȘI CUANTUMUL AMENZILOR APLICATE- ANEXA 2

 CAIET DE SARCINI al serviciului public de salubrizare a comunei Ciumani-ANEXA nr.4 la HCL nr.59/2016

HCL 60/2016

COMPLETAREA INVENTARULUI   BUNURILOR  CARE  APARŢIN  DOMENIULUI  PUBLIC AL COMUNEI   CIUMANI

HCL 61/2016

HCL 62/2016

HCL 63/2016

HCL 64/2016

HCL 65/2016

CRITERII DE PERFORMANȚĂ , OBIECTIVE- Anexa nr.1 la HCL nr.65/2016

HCL 66/2016

HCL 67/2016

HCL 68/2016

O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviiciiulluii Vollunttar pentru Siittuaţţiiii Urgenţţă-  Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local Nr. 68 din 13 septembrie 2016

HCL 69/2016

HCL 70/2016

HCL 71/2016

Completare la PROGRAMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE al anului 2016- Anexă la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL CIUMANI nr. 71 /2016.

HCL 72/2016

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CIUMANI- ANEXA 1 la HCL nr.72/2016

CAIET DE SARCINI al serviciului public de salubrizare a comunei Ciumani- ANEXA nr.2 la HCL nr.72/2016.

HCL 73/2016

HCL 74/2016

HCL 75/2016

HCL 76/2016

HCL 77/2016

HCL 78/2016

HCL 79/2016

HCL 80/2016

T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Ciumani în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

HCL 81/2016

HCL 82/2016

Procese Verbale - Sedinta Consiliului Local

2017

PV- 04. 01. 2017

PV- 30. 01. 2017

PV- 03. 02. 2017

PV- 16. 03. 2017

PV- 20. 03. 2017

PV- 23. 03. 2017

PV- 08. 05. 2017

PV- 15. 05. 2017

PV- 22. 05. 2017

PV- 22. 06. 2017

PV- 04. 07. 2017

PV- 24. 07. 2017

2016


PV- 07.01.2016

PV- 28.01.2016

PV- 03.03.2016

PV- 23.03.2016

PV- 07.04.2016

PV- 05.05.2016

PV- 26.05.2016

PV- 23.06.2016

PV- 18.07.2016

PV- 04.08.2016

PV- 13.09.2016

PV- 14.11.2016

PV- 15.12.2016

 

Declaratie de avere si Declaratie de interese

Numele si prenumele 

Mandat

Lista 

partidului politic, alianţei etc.  

Declaratie de avere si  Declaratie de interese

Márton László-Szilárd

primar

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese

Jánosi- Borsos Attila

viceprimar

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Benedek Árpád

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Csiki Csaba

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Domokos Árpád

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Molnár Eszter

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Orbán Vilmos

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Csata Jenő

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Köllő Gábor

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Székely Levente

consilier 

MPP

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Székely Álmos-Szilveszter

consilier 

MPP

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Korpos Levente

consilier 

MPP

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Csata Andrea

consilier 

MPP

Declaratie de avere si Declaratie de interese 

Székely István

consilier 

MPP

Declaratie de avere si Declaratie de interese