Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 25 vizitatori online.

Declaratii de avere si Declaratii de interese

Hotărâri- 2017

Hotărâri- 2018

Procese Verbale - Sedinta Consiliului Local 

PV - Proces Verbal

 ROMÂNIA

JUDEŢUL  HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

 

H O T Ă R Â R E A nr.43/2016

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 5 iunie 2016,

 ce compun Consiliul local al comunei Ciumani

                                                                                                 

               Consiliul Local al comunei Ciumani, întrunit în şedinţa de constituire, la data de 23 iunie 2016;

               Avănd în vedere:

               -  procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Ciumani;

               - prevederile art. 31 alin. (5) şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată,

         - prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat de Ordonanţa nr. 35/2002 - modificată de Legea nr. 673/2002.  

                  Văzând Lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus până la data de 23 iunie 2016 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform <LLNK 12006   334 11 202  38 40>art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu nr.de înregistrare la AEP nr.17479/18.06.2016 pentru UDMR și nr.17618/21.06.2016,  

         În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

           ART.1 Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi în data de 5 iunie 2016, în Consiliul Local al comunei Ciumani:

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Lista

partidului politic, alianţei etc. pe care a candidat

0

1

2

1

BENEDEK ÁRPÁD

UDMR

2

CSATA ANDREA

PCM-MPP

3

CSATA JENŐ

UDMR

4

CSIKI CSABA

UDMR

5

DOMOKOS ÁRPÁD

UDMR

6

JÁNOSI-BORSOS ATTILA

UDMR

7

KORPOS LEVENTE

PCM-MPP

8

KÖLLŐ GÁBOR

UDMR

9

ORBÁN VILMOS

UDMR

10

SZÉKELY ÁLMOS-SZILVESZTER

PCM-MPP

11

SZÉKELY ISTVÁN

PCM-MPP

12

SZÉKELY  LEVENTE

PCM-MPP

13

TŐKE ESZTER

UDMR


 

     

         ART.2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios  administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenţi de la şedinţă,  potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         ART.3. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului local şi consilierilor locali în funcţie, validaţi prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani  nr. 22/25.iunie 2012.

            ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu primarul comunei Ciumani și Instituţiei Prefectului judeţul Harghita   

  

   PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                      SECRETAR                                                               

       KÖLLÖ GÁBOR                                                 BALOGH ZITA         

  

ASISTENŢII PREŞEDINTELUI DE VÂRSTĂ

     TŐKE ESZTER     KORPOS LEVENTE

 

Hotărâri- 2018

HCL 64/2018- privind aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat pentru proiectul ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“

 HCL 63/2018- privind actualizarea și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ 

HCL 62/2018- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 39/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HCL 61/2018- privind stabilirea salariului de bază a funcționarului public, consilier juridic, gradul profesional debutant din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani

Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani Anexă la HCL 61/2018 

HCL 60/2018- privind transformarea funcției de consilier, gradul profesional asistent, în funcția de consilier juridic, gradul profesional debutant 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018.

HCL 59/2018- privind aprobarea proiectului: „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650”, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investitii 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia 

HCL 58/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 57/2018- privind transformarea funcției publice vacante de referent, gradul profesional principal, în funcția de consilier, gradul profesional asistent 

HCL 56/2018- privind aprobarea noii organigrame al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani

 O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local Nr. 56

HCL 55/2018- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care face parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018. 

HCL 54/2018-  privind aprobarea modificării prețului de pornire a unui mc de lemn pusă în valoare din fondul forestier al comunei Ciumani 

HCL 53/2018- privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din comuna Ciumani

HCL 52/2018-  privind aprobarea  implementării proiectului „ Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita 

HCL 51/2018-  privind aprobarea Studiului de fezabilitate intitulat ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” elaborat de comuna Ciumani

HCL 50/2018- privind aprobarea  noii organigrame al  Serviciului  voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani și noului contract de voluntariat

 O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă- Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 50 din  6 august 2018

 

 MODEL CONTRACT DE VOLUNTARIATAnexa 2 la HCL nr.50 din 6 august 2018

HCL 49/2018- privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat

P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR COMUNA CIUMANI

HCL 48/2018- privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Realizare branșamente de apă și racorduri de canalizare în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 47/2018- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani

Caiet de sarcini vânzare lemn- Anexa la HCL nr. 47 din 2018

HCL 46/2018- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului semestrului I al anului bugetar 2018 

HCL 45/2018- privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației Caritas Alba Iulia  cu scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul  Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale.

 MODEL Acord de parteneriat-  Anexa nr.1  la HCL  nr. 45 din 2018

HCL 44/2018- privind aprobarea denumirii zonelor nou incluse în intravilanul comunei Ciumani

HCL 43/2018-  privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Reabilitarea sistemului de iluminat public în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 42/2018-  privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin Consiliul Local Ciumani cu Județul Harghita

Acord de parteneriat Anexa 1 la hotărârea nr.42/2018.

HCL 41/2018-  privind organizarea celei de al 19-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI 

HCL 40/2018-  privind  acordarea în anul 2018 a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Ciumani 

HCL 39/2018-  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita” care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10.1 ”Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” – apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar

HCL 38/2018- privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   investiției  “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 37/2018- privind aprobarea completării  Programului  achiziţiilor publice 

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Comuna Ciumani - Anexa la HCL nr.  37  /2018

HCL 36/2018privind aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani cu U.A.T. Județul Harghita în vederea realizării în comuna Ciumani a lucrărilor ”Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani”, pe parcursul anilor bugetari 2018 și 2019 

 CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa   la Hotărârea nr.    36 /2018 al Consiliului Local Ciumani 

HCL 35/2018- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2017 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. Ciumani şi recuperarea pierderilor 

HCL 34/2018- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

 

HCL 33/2018- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului trimestrului I al anului bugetar 2018 

HCL 32/2018privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor “Reabilitarea sistemului de iluminat public în  comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 31/2018- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru lucrările " REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA

HCL 30/2018privind aprobarea Proiectului tehnic al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean  în comuna Ciumani, județul Harghita"

HLC 29/2018privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării a autoturismului marca Dacia  

HCL 28/2018-  pentru aprobarea asocierii U.A.T. Comuna Ciumani  cu U.A.T. Județul Harghita, în vederea realizării unui  sistem de supraveghere video pe DJ 126

HCL 27/2018- privind aprobarea completării  Programului  achiziţiilor publice  

Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018

HCL 26/2018- privind  aprobarea  contractului cadru  încheiat pentru anul 2018 în vederea desfășurării în bune condiții a activitățilordin cadrul Primăriei comunei Ciumani

HCL 25/2018-  privind stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2018 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani

CRITERII DE PERFORMANȚĂ  ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018

HCL 24/2018- privind aprobarea evaluării pe anul 2017 al administratorului  Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Ciumani

HCL 23/2018- privind aprobarea  normativului pe anul 2018 pentru cheltuielile privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018

HCL 22/2018- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 21/2018- privind aprobarea  execuţiei bugetare al anului 2017 a comunei Ciumani

HCL 20/2018- privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  a Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 19/2018-  privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local în anul 1018

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local

HCL 18/2018-  privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2018 de către Primăria comunei Ciumani

Lista evenimentelor din anul 2018 ce vor fi organizate de către Primăria Comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.18/2018

HCL 17/2018- privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare menajeră în Comuna Ciumani, Județul Harghita”

HCL 16/2018-   privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului “Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în Comuna Ciumani, Județul Harghita” 

HCL 15/2018-  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat

REGULAMENT de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Ciumani   Anexa nr.1 la H.C.L.  nr.15/2018 

HCL 14/2018- privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat

REGULAMENT de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din domeniul public sau privat al comunei Ciumani Anexa nr.1 la H.C.L.  nr. 14 /2018 

HCL 13/2018-  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2018 a comunei Ciumani și a Programului  achiziţiilor publice 

 Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018

Program achizițiilor publice aferente proiectului „Reabilitarea şi schimbarea destinaţiei unei case de locuit, cu scopul înfiinţării casei tradiţiilor în comuna Ciumani, judeţul Harghita”-  Anexa nr.1 la Strategia anuală de achiziții 

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018-  Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018 

HCL 12/2018- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum organigrama cu numărul de personal  al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. pe anul 2018

BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018

ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL  12/2018

HCL 11/2018-   privind aprobarea indicatorilor economici modificați ai proiectului “Construire grădiniță de copii cu program normal în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 10/2018-  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum organigramei cu numărul de personal al Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani pe anul 2018

ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.   10   /2018- Anexa nr.2 la HCL nr.   10   /2018

BVC Serviciul public apă și  canalizare  2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018

HCL 9/2018-  privind aprobarea Proiectului tehnic pentru “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 8/2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Comunei Ciumani pe anul 2018

HCL 7/2017- privind extinderea garanției constituite pentru derularea Contractului de concesiune, prin care Cariera de piatră la Kicsilok a fost dată în concesiune pentru S.C.INTERHOLZ SRL din Ciumani

 Act adițional  la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018

HCL 6/2018- privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor restante datorate bugetului local de persoane fizice și juridice

HCL 5/2018- privind includerea în Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al comunei Ciumani, a bunurilor cumpărate

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.5 /2018.

HCL 4/2018- privind însușirea modificării și  completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018.

HCL 3/2018- Privind aprobarea vânzării unor bunuri mobile din domeniul privat al comunei Ciumani

HCL 2/2018- privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2018

PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018-  Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018.

HCL 1/2018- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local existent la data de 31.12.2017 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

 

Hotărâri- 2017

HCL 1/2017-  privind aprobarea încetării contractului de management încheiat cu dl.Domokos Lorand pentru organizarea, conducerea și administrarea Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, numirea administratorului interimar, constituirea comisiei de organizare a concursului și comisia de soluționare a contestațiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției de administrator

HCL 2/2017- privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local și secțiunii de fucționare al extrabugetului, existent la data de 31.12.2016 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

HCL 3/2017- privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local, a muncilor neremunerate în folosul comunității pe anul 2017

 PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2017, Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.3/2017.

HCL 4/ 2017- privind aprobarea D.A.L.I. al lucrărilor "Construire trotuar pe lângă Drumul Județean în comuna Ciumani,  județul Harghita"

HCL 5/2017- privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018

din comuna Ciumani

PROIECTUL DE RETEA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 Anexa 1 la HCL nr.5 /2017

HCL 6/2017- privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local de la data de 31.12. 2016

HCL 7/2017- privind aprobarea listei provizorie a evenimentelor social-culturale şi sportive

ce se vororganiza în anul 2017 de către Primăria comunei Ciuman

Lista provizorie a evenimentelor social-culturale și sportive ce se vor organiza în anul 2017 de către Primăria comunei Ciumani Anexă la HCL nr.7/2017. 

HCL 8/2016-  privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului  ”Dezvoltarea economiei locale prin promovarea turistică a localității” înanul 2017

HCL 9/2017- privind aprobarea asocierii Comunei Ciumani cu unele localități din județul Harghita, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”G7-ENERGIA”

Modelul ACTULUI CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară "G7-ENERGIA” Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 9 /2017

Model de STATUT al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „G7-ENERGIA” Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 9/2017

HCL 10/2017- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, reprezentând noua  valoare a investiţiei "Reabilitare captare, staţie de tratare apă, comuna Ciumani,  judeţul Harghita"

HCL 11/2017- privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Ciumani

HCL 12/2017- privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2017 finanțate din fonduri nerambursabile şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor

Programul achiziț iilor publice finanțate din fonduri nerambursabile Anul 2017 -Comuna Ciumani- Anexa la HCL nr.12/2017

HCL 13/2017- privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului “Construire Grădiniță de copii cu program normal în  comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 14/2017- privind aprobarea necesității și oportunității proiectului “Reabilitarea sediului primăriei în comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 15/2017- privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului “Reabilitarea sistemului de iluminat public în  comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 16/2017- privindaprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile  acordate din fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor nonprofit de interes local

R E G U L A M E N T- Privind regimul finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al ComuneiCiumani alocate pentru finanțarea programelor, proiectelor șiacțiunilor nonprofit de interes local-  Anexa la HCL nr.  16/2017

HCL 17/2017- privind aprobarea Contractului de concesiune privind concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, 

Act aditional 

Act aditional (2)

Contract 

HCL 18/2017- privind stabilirea noilor tarife pentru finanțarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani

TARIFE SALUBRIZARE stabilite pentru finanţarea serviciilor de salubrizarea comunei Ciumani - Anexa nr.1 la HCL nr.18/2017 

HCL 19/2017- privind modificarea contribuției comunei Ciumani  la cheltuielile de funcționare a Stației de Epurare și a magistralei  ce leagă localitățile Suseni-Ciumani-Joseni

HCL 20/2017- privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea microbuzului școlar al comunei Ciumani

REGULAMENT privind utilizarea microbuzului școlar al comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.20/2017.

HCL 21/2017- privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2017 a comunei  Ciumani și a Programului achiziţiilor publice 

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2017 Comuna Ciumani

Strategia anualăde achiziție publică pe anul 2017 Comuna Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.21/2017.

HCL 22/2017- privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiial aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani pe anul 2016

HCL 23/2017- privind aprobarea DALI al proiectului “Modernizaredrumuri de câmpîncomunaCiumani, judeţulHarghita”

HCL 24/2017- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, organigrama și statul de funcții

pe anul 2017 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. 

BVC SC Gospod Serv Srl 2017

ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. pentru anul 2017- Anexa nr.2 la HCL 24/2017 

HCL 25/2017- privind aprobarea DALI al proiectului “ModernizarestrăziîncomunaCiumani, judeţulHarghita”

HCL 26/2017- privind aprobarea Listei debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante la data de 

31.12.2016 și care va fi publicată

HCL 27/2017- privind aprobarea Actului constitutiv modificat și Statutului modificat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”G7-ENERGIA”

Modelul   ACTULUI CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară  "G7 ENERGIA” - Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.27/2017 

Model de STATUT al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''G7- ENERGIA''- Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 27/2017

HCL 28/2017- privind aprobarea DALI al proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”,

HCL 29/2017- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.29/2017.

HCL 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2017 al Comunei Ciumani

HCL 31/2017- privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de câmp în comuna  Ciumani, judeţul Harghita”

HCL 32/2017- privind implementarea proiectului „Modernizare străzi în comuna Ciumani, judeţul Harghita”

HCL 33/2017- privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din  fondul bugetului comunei Ciumani pentru finanțarea programelor, proiectelor și  acțiunilor nonprofit de interes local în anul 1017

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2017 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local- ANEXA nr.1 la HCL nr.33/2017

HCL 34/2017- privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL 35/2017- privind aprobarea listei evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2017 de către Primăria comunei Ciumani, listă actualizată după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ciumani pe anul 2017

Lista evenimentelor din anul 2017- ANEXA LA HCL NR.35/2017

HCL 36/2017- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, organigramei și statului de  funcții al Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC)  a comunei Ciumani pe anul 2017

ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2017- Anexa nr.1 la HCL nr.36/2017

HCL 37/2017- privind implementarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de  canalizare menajeră în comuna Ciumani, judeţul Harghita”,

HCL 38/2017- privind aprobarea participării comunei Ciumani la festivalul ”Székely Fesztivál” organizat în perioada 12-14 mai 2017 la Budapesta 

HCL 39/2017- privind aprobarea reorganizării și noului Regulament de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani

HCL 40/2017- privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare  din fondul forestier al comunei Ciumani

D O C U M E N T A Ţ I E pentru licitaţia publică deschisă privind valorificarea masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier a comunei Ciumani- ANEXA nr.2 la HCL nr.40/2017.

HCL 41/2017- privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare  a Serviciului Public de Asistență Socială

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.41/15 mai 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DIN COMUNA CIUMANI- Anexa nr.2 la HCL nr.41 din 15 mai 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

HCL 42/2017- privind aprobarea contului de execuţie  bugetară al anului 2016 a comunei Ciumani

HCL 43/2017- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului  trimestrului I al anului bugetar 2017 

HCL 44/2017- privind aprobarea achiziționării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei comunei Ciumani

HCL 45/2017- privind acceptarea donaţiei făcute de Fundația pentru Preșcolarii din Dány către comuna Ciumani, a bunului mobil microbuz TOYOTA

HCL 46/2017- privind aprobarea noului normativ pentru cheltuielile privind consumului lunar  de carburanți pentru autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Ciumani

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.46/2017

HCL 47/2017- privind aprobarea modificării și completării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.47/2017

HCL 48/2017- privind aprobarea criteriilor de performanță pe anul 2017 pentru administrator Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani

CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2017 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.48/2017

HCL 49/2017- privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță juridică, redactare  notificări și reprezentare în fața organelor de stat 

HCL 50/2017- privind aprobarea situaţiei financiare al anului 2016 al S.C. GOSPODSERV S.R.L. Ciumani şi recuperarea pierderilor

HCL 51/2017- privind aprobarea Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2016 şi Programul de activitate propus pentru anul 2017 al S.C. GOSPODSERV S.R.L. 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE S.C. GOSPOD-SERV S.R.L. ÎN ANUL 2016 ŞI PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2017 - IUNIE- Anexă la HCL nr. 51 /2017

HCL 52/2017- privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare 

HCL 53/2017- privind organizarea celei de al 18-lea ediţii a ZILELOR COMUNEI CIUMANI și Aniversării a 450 de ani de la înființarea Comunei Ciumani

HCL 54/2017- privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.54/2017

HCL 55/2017- privind acordarea în anul 2017 a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Ciumani 

HCL 56/2017- privind aprobarea reorganizării și noului Regulament de organizare și funcționare al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din comuna Ciumani

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

HCL 57/2017- privind stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare  pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani

HCL 58/2017- privind însușirea reactualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.58/2017.

HCL 59/2017- privind încredințarea supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea lucrărilor ”Revitalizarea Pieței Borsos Miklos prin crearea infrastructurii de agrement”

HCL 60/2017- privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani pe anul 2017

HCL 61/2017- privind stabilirea salariilor de bază a personalului din cadrul Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani, în anul 2017- Anexa nr.1 la HCL nr.61 /2017.

HCL 62/2017- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial anului 2017 a Comunei Ciumani

HCL 63/2017- privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii modificate al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani

HCL 64/2017- privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul propriu al primarului comunei Ciumani 

Salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani, valabile începând cu 1 iulie 2017- Anexă la HCL nr.64/2017

HCL 65/2017- privind stabilirea indemnizației consilierilor locali

HCL 66/2017- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru Construire fabrică de îmbuteliat apă

HCL 67/2017- privind darea în chirie a unor spaţii din clădirea Centrului Multifuncțional de Sănătate din comuna Ciumani

HCL 68/2017- privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de  salubrizare la nivel județean pentru localitățile membre ale ADI ”Sistemului  integrat de management al deșeurilor” Harghita.

HCL 69/2017- privind aprobarea modificării organigrama și statul de funcții al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. 

ORGANIGRAMA modificată a SocietăţiiComerciale GOSPOD-SERV S.R.L. pentruanul 2017- Anexa nr.1 la HCL   69/2017 

HCL 70/2017- privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ciumani nr.58/2017 privind însușirea reactualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita

HCL 71/2017- privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani nr. 204 necesar pentru construire garaje

HCL 72/2017- privind aprobarea Proiectului tehnic pentru “Construire grădiniță de copii cu program normal în  comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 73/2017- privind aprobarea Studiului de fezabilitate a proiectului “Reabilitarea sistemului de iluminat public în  comuna Ciumani, județul Harghita” 

HCL 74/2017- privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de  Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru proiectul "Revitalizarea Pieţei Borsos Miklós prin crearea infrastructurii de agrement"

HCL 75/2017- privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție al proiectului" REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE  LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR  ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA”

HCL 76/2017- privind implementarea proiectului „Reabilitarea și schimbarea destinației unei case  de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în comuna Ciumani, județul Harghita”

HCL 77/2017- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2017 a Comunei Ciumani 

HCL 78/2017- privind aprobarea situației financiare al execuţiei bugetului primelor III trimestre al anului bugetar 2017 

Anexa

HCL 79/2017- privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2017 a Comunei Ciumani

Anexa

HCL 80/2017privind aprobare contractului de management administrativ-financiarce se va încheia pentru organizarea, conducerea și administrarea unității de învățământ Școala Gimnazială Köllő Miklós din Ciumani

Contracrt de management administrativ- financiar Anexa nr. 1 la HCL nr 80.2017

Indicatori de performanta, Anexa nr. 2 la HCL nr. 80/2017

HCL 81/2017privind aprobarea Contractului de cooperare încheiată pentru organizarea și desfășurarea Programului ”Cutreierând Ținutul Secuiesc”

Contract de cooperare, Anexa la HCL nr. 81/2017

HCL 82/2017- privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, precum al  statul de funcții modificat pe anul 2017 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L. 

BVC SC GOSPOD SERV SRL- mondificat 2017 Anexa nr. 1, la HCL 82/2017

HCL 83/2017

PROIECTUL DE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019- Anexa 1  la HCL nr.83 /2017

HCL 84/2017

HCL 85/2017

Anexă la HCL nr.85/2017

HCL 86/2017

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018

HCL 87/2015

HCL 88/2017

Anexa nr.1 la HCL nr.88 /2017.

HCL 89/2017

HCL 90/2017

HCL 91/2017

Anexa nr.1 la HCL nr.91 /2017.

HCL 92/2017

Anexă la HCL nr. 92/2017.

HCL 93/2017

HCL 94/2017

Anexa nr.1 la HCL nr. 94/2017.

Anexa nr.2 la HCL nr.94/2017 ACT ADIȚIONAL 

HCL 95/2017

Anexa nr.2 la HCL nr. 95/2017.

 


 

Procese Verbale - Sedinta Consiliului Local

2018

PV- 08. 01. 2017 

PV- 19. 02. 2018

PV- 06. 03. 2018

PV- 26. 03. 2018

PV- 14. 05. 2018

PV- 06. 06. 2018

PV- 25. 06. 2018

PV- 16. 07. 2018

PV- 23. 07. 2018

PV- 06. 08. 2018

PV- 28. 06. 2018

PV- 25. 09. 2018

PV- 08. 10. 2018

 

Declaratie de avere si Declaratie de interese

Numele si prenumele 

Mandat

Lista 

partidului politic, alianţei etc.  

Declaratie de avere si  Declaratie de interese

Márton László-Szilárd

primar

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Jánosi- Borsos Attila

viceprimar

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Benedek Árpád

consilier

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Csiki Csaba

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Domokos Árpád

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Molnár Eszter

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Orbán Vilmos

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Csata Jenő

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Köllő Gábor

consilier 

RMDSZ

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Székely Levente

consilier 

MPP

Declaratie de avere

  Declaratie de interese 

Székely Álmos-Szilveszter

consilier 

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Korpos Levente

consilier 

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Csata Andrea

consilier 

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Székely István

consilier 

MPP

Declaratie de avere

Declaratie de interese 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)